บริการที่ปรึกษามาตรฐาน
 • ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ISO 50001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน
 • IATF 16949:2016 ระบบการจัดการคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

บริการฝึกหลักสูตรอบรม
 • ISO 9001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 50001:2018
 • IATF 16949:2016
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • กฎหมายแรงงาน

ให้บริการที่ปรึกษาและให้บริการฝึกอบรม

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001 • ISO 50001 • IATF 16949 หลักสูตรอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายแรงงาน โทร.

บริษัท ทีเค แอดไวส์ ซิสเต็ม จำกัด


ให้บริการที่ปรึกษาและให้บริการฝึกอบรม แก่องค์กรที่สนใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากลต่างๆ รวมถึงองค์กรที่ต้องการนำระบบไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยมีทีมที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้ระบบ และให้ความรู้ในด้านต่างๆ มากกว่า 10 ปี

การให้คำปรึกษาและการอบรมของเราเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเหมาะกับแต่และองค์กร ซึ่งมีระบบบริหารจัดการและองค์ความรู้ที่แตกต่างกันออกไป

ติดต่อ-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 098-279-8966

ขอใบเสนอราคา sales.tkas@gmail.com

ให้บริการที่ปรึกษาและให้บริการฝึกอบรม

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001 • ISO 50001 • IATF 16949
หลักสูตรอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายแรงงาน

โทร. 098-279-8966

ทีมที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ระบบมาตรฐานตามสากล
ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 10 ปี

บริษัท ทีเค แอดไวส์ ซิสเต็ม จำกัด
Tk Advice System Co.,Ltd.

39/1 ซอยเปรมฤทัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
e-mail : sales.tkas@gmail.com

โทร. 098-279-8966