บริการที่ปรึกษามาตรฐาน
 • ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ISO 50001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน
 • IATF 16949:2016 ระบบการจัดการคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

บริการฝึกหลักสูตรอบรม
 • ISO 9001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 50001:2018
 • IATF 16949:2016
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • กฎหมายแรงงาน

ให้บริการที่ปรึกษาและให้บริการฝึกอบรม

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001 • ISO 50001 • IATF 16949 หลักสูตรอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายแรงงาน โทร.

บริการที่ปรึกษา


บริการที่ปรึกษามาตรฐาน

ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน


ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14000 เป็นตระกูลของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้องค์กรลดการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงความปลอดภัยของพนักงาน การลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงานและการสร้างสภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นต้องมี ISO 45001 ตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงานมากกว่า 7600 คนในแต่ละวัน นั่นเป็นเหตุผลที่คณะกรรมการ ISO ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตั้งขึ้นเพื่อทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานสากลที่มีศักยภาพในการช่วยชีวิตผู้คนเกือบสามล้านคนในแต่ละปี โครงสร้างในลักษณะเดียวกันกับระบบการจัดการ ISO อื่น ๆ แนวทางนี้จะคุ้นเคยกับผู้ใช้มาตรฐานเช่น ISO 14001 หรือ ISO 9001 ISO 45001 สร้างขึ้นจากความสำเร็จของมาตรฐานสากลก่อนหน้าในด้านนี้เช่น OHSAS 18001

ISO 50001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน

มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (Energy management systems – Requirements with guidance for use) หรือ ISO 50001 ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและองค์กรต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้พลังงานของโลกลงให้ได้ประมาณร้อยละ 60


IATF 16949:2016 ระบบการจัดการคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

มาตรฐาน IATF 16949:2016 นำมาใช้แทนมาตรฐาน ISO/TS 16949 ในฐานะมาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการคุณภาพยานยนต์  โดยได้รับการเผยแพร่ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 โดยเป็นการนำเอาแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญมาช่วยให้ผู้ผลิตสามารถยกระดับคุณภาพด้านยานยนต์ได้อย่างรวดเร็วโดยดำเนินการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ติดต่อ-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 098-279-8966

ขอใบเสนอราคา sales.tkas@gmail.com
www.tkadvicesystem.com

บริษัท ทีเค แอดไวส์ ซิสเต็ม จำกัด
Tk Advice System Co.,Ltd.

39/1 ซอยเปรมฤทัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
e-mail : sales.tkas@gmail.com

โทร. 098-279-8966